Verejná súťaž

Správa o zákazke.

Výsledok z vyhodnotenia ponúk podlimitnej zákazky.

Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky.

OZNAM:

Spoločnosť VVD – Vinohradníctvo vinárske družstvo  sa v rámci programu rozvoja vidieka  SR 2007 – 2013, pre opatrenie 1.2  Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov. V súvislosti s tým vyhlásil verejné obstarávanie 17 864 WYP  Vestník č. 211/2013 – 29.10.2013.
Otváranie ponúk časti „Kritéria“ sa uskutoční  22.11.2013  o 12:00 hod.

OZNAM VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Spoločnosť VVD – Vinohradníctvo vinárske družstvo  sa v rámci programu rozvoja vidieka  SR 2007 – 2013, pre opatrenie 1.2  Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov uchádza o NFP, v súvislosti s tým vyhlásil verejné obstarávanie pod označením 17864 WYP  Vestník č. 211/2013 – 29.10.2013.

Otváranie ponúk časti „Ostatné“ sa uskutoční  14.11.2013  o 12:00 hod.